Great shot of Coach John and Coach Ken doing what they do best–coaching!