Impressive leg speed yesterday at Sidener Academy.